Investeşte în oameni!
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2 ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie 2.3 ,,Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)"
Proiect:,,Acces şi participare piaţa muncii prin programe de FPC"
Contract:PSDRU/108/2.3/G/79417
Beneficiar: S.C ESTHETIQUE BEAUTY CENTER S.R.L.

Achiziţii

SC Esthetique Beauty Center S.R.L. Bacău-beneficiar al unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri structurale, denumit în continuare achizitor, aduce la cunoştinţa publicului deschiderea procedurii privind achiziţia de servicii de audit financiar–cod CPV: 79212000-4, necesare pentru implementarea activităţilor din cadrul proiectului ,,Acces şi participare piaţa muncii prin programe de FPC " .

Sursa de finanţare a proiectului:Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-20013.

Perioada de derulare a contractului:contractul se va derula pe o perioadă de 22 de luni de la data semnării contractului de achiziţie până la data 30.11.2013.

Valoarea maximă a contractului este de 15.000 lei, fara TVA.

Termen de plată: Plata serviciilor prestate se va face în termen de maximum 20 zile de la data emiterii facturii.

Locul de prestare:sediul prestatorului.

Specificaţii tehnice: Auditorul va indeplini conditiile cuprinse de Instructiunea privind achizitionarea serviciilor de audit financiar emise de Autoritatea de Managment al Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) mentionate in DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI, iar serviciile sale vor consta in verificarea cheltuielilor declarate in cererile de rambursare ale beneficiarului si intocmirea unui raport de verificare a cheltuielor in formatul furnizat de AMPOSDRU.

Termen de prestare: Serviciile vor fi prestate in termen de 7 zile de la data primirii ultimelor documente aferente perioadei de raportare.

Criteriu aplicat pentru stabilirea ofertei cîştigătoare: preţul cel mai scăzut.
Procedura aplicată: Procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei. Informaţii suplimentare privind această achiziţie puteţi obţine prin descărcarea DOCUMENTAŢIEI PENTRU OFERTANŢI (click pentru descărcare).După obţinerea acestei documentaţii vă rugăm să transmiteţi achizitorului OFERTA dvs.(click pentru descărcare).Oferta va fi intocmită pe formularul descărcat de ofertă, apoi înregistrată, semnată şi ştampilată de dvs.
Vă rugăm să ne contactaţi pentru orice informaţie suplimentară necesară în elaborarea ofertei şi desfaşurarea procedurii.
Solicităm să ne transmiteţi oferta dvs. până la data de 30.01.2012, ora 12.00 la sediul nostru din mun. Bacău, str.Nicolae Titulescu, nr.9 jud.Bacău, prin fax la 0234570575, e-mail:office@esthetiquebc.ro.

Data publicării anunţului: 20.01.2012