Investeşte în oameni!
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2 ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie 2.3 ,,Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)"
Proiect:,,Acces şi participare piaţa muncii prin programe de FPC"
Contract:PSDRU/108/2.3/G/79417
Beneficiar: S.C ESTHETIQUE BEAUTY CENTER S.R.L.

Achiziţii

SC Esthetique Beauty Center S.R.L. Bacău-beneficiar al unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri structurale, denumit în continuare achizitor, aduce la cunoştinţa publicului deschiderea procedurii privind achiziţia de achiziĊ£ie carti si reviste de specialitate -cod CPV:22211000-2, suport in activitatea de predare pe care o vor desfasura lectorii la cursurile de formare profesionala din cadrul proiectului ,,Acces si participare pe piata muncii prin programe de FPC".

Sursa de finanţare a proiectului:Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-20013.

Perioada de derulare a contractului: Nu este necesar incheierea unui contract. Livrarea si plata pretului se vor face pe baza comenzii achizitorului, respectiv facturii furnizorului. Livrarea produselor se vor face pana la data inceperii cursului de coafor, respectiv luna martie 2012. Achizitia se va finaliza prin receptia in totalitate a produselor comandate.

Valoarea maximă a contractului este de 500 lei, fara TVA.

Termen de plată: Plata serviciilor prestate se va face în termen de maximum 30 zile de la data emiterii facturii.

Termen de livrare: Produsele vor fi furnizate, intr-o in termen de max. 7 de la data primirii comenzii achizitorului.

Locul de prestare: sediul achizitorului.

Specificaţii tehnice: Cartile si revistele se specialitate ce se vor achizitiona trebuie sa fie de buna calitate si sa cuprinda informatii care sa asigure lectorilor suportul didactic necesar pentru o buna desfasurare a activitatilor de predare la cursurile de formare profesionala din cadrul proiectului:
1. Manuale din domeniul Estetica si igiena corpului omenesc. (curs coafor, frizer, manichiurist-pedichiurist, lucrator pentru estetica corpului uman)
2. Politici, programe, tehnici si operatiuni de comert. (curs lucrator in comert)
3. Microsoft Office 2007 pentru Windows.Ghid vizual rapid. (curs operator, introducere, validare si prelucrare date);

Criteriu aplicat pentru stabilirea ofertei cîştigătoare: preţul cel mai scăzut.
Procedura aplicată: Procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei. Informaţii suplimentare privind această achiziţie puteţi obţine prin descărcarea DOCUMENTAŢIEI PENTRU OFERTANŢI (click pentru descărcare).După obţinerea acestei documentaţii vă rugăm să transmiteţi achizitorului OFERTA dvs.(click pentru descărcare).Oferta va fi intocmită pe formularul descărcat de ofertă, apoi înregistrată, semnată şi ştampilată de dvs.
Vă rugăm să ne contactaţi pentru orice informaţie suplimentară necesară în elaborarea ofertei şi desfaşurarea procedurii.
Solicităm să ne transmiteţi oferta dvs. până la data de 29.02.2012, ora 12.00 la sediul nostru din mun. Bacău, str.Nicolae Titulescu, nr.9 jud.Bacău, sau la punctul de lucru din mun. Bacau, str. Razboieni nr. 48, jud. Bacau, prin fax la 0234570575, e-mail:office@esthetiquebc.ro.

Data publicării anunţului: 21.02.2012